Winkelwagen

geen items
Totaal:
€ 0,00
Disclaimer

office & business supplies
Peursumstraat 19
2729 EJ Zoetermeer
079-8893216
info@kantorice.nl
www.kantorice.nl
Bank nr. NL46INGB0007678294
BIC nr. INGBNL2A
BTW nr. NL135845300B02
K.v.K nr. 27361953
Algemene leveringsvoorwaarden zijn
gedeponeerd bij de K.v.K. Haaglanden
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, verkopen en leveringen van zaken en diensten van Kantorice office & business supplies (verder te noemen: “Kantorice”) aan/met haar wederpartij (verder te noemen “afnemer”). Op alle latere aanbiedingen, overeenkomsten enz. tussen de afnemer en Kantorice zijn deze voorwaarden mede van toepassing, indien zij op één of meer voorgaande aanbiedingen, overeenkomsten enz. reeds van toepassing zijn geweest. 2. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van afnemer of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts worden ingeroepen voor zover deze expliciet schriftelijk met Kantorice zijn overeengekomen. Indien een overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze voorwaarden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Indien expliciet schriftelijk is afgeweken van deze voorwaarden, dan geldt die afwijking enkel voor de desbetreffende overeenkomst. 3. Indien één of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 4. Voor zover in een overeenkomst ter zake de levering van diensten door Kantorice en/of in de bijlage(n) bij die overeenkomst van deze voorwaarden wordt afgeweken, gelden onverkort de bepalingen uit die overeenkomst en/of bijlage(n). Indien en voor zover in deze voorwaarden uitdrukkelijk wordt gesproken over de levering van zaken, zijn deze voorwaarden in beginsel niet van toepassing op de levering van diensten.
Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1. Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend in de zin van artikel 6:219 lid 2 BW. Kantorice is daaraan eerst gebonden nadat zij een opdracht of order definitief schriftelijk heeft aanvaard, dan wel daaraan uitvoering heeft gegeven. 2. Een (verkoop)overeenkomst komt tussen Kantorice en de afnemer tot stand doordat de afnemer een order plaatst bij Kantorice en Kantorice een orderbevestiging aan de afnemer verzendt. 3. Een (verkoop)overeenkomst komt tevens tussen Kantorice en de afnemer tot stand doordat de afnemer een order plaatst, onder de netto leveringscondities, bij een netto doorlevering leverancier van Kantorice en deze leverancier van Kantorice een orderbevestiging aan de afnemer verzendt. 4. Indien geen order is geplaatst en/of een orderbevestiging niet is verzonden, komt tevens bij levering door Kantorice dan wel door een leverancier van Kantorice en acceptatie van de geleverde zaken door de afnemer een (verkoop)overeenkomst tussen Kantorice en de afnemer tot stand.
Artikel 3 Tussentijdse (prijs)aanpassing 1. Kantorice is te allen tijde gerechtigd een overeengekomen prijs te wijzigen op grond van wettelijke verhogingen van invoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen en in het algemeen alle overheidsmaatregelen, waaronder begrepen die welke voortvloeien uit Europese regelgeving, die mede de prijs van de verkochte zaken bepalen. Kantorice deelt een prijswijziging zo spoedig mogelijk aan de afnemer mee. 2. Kantorice behoudt zich te allen tijde het recht voor geringe afwijkingen in de door haar aangeboden en/of verkochte zaken, dan wel in de samenstelling daarvan door te voeren.
Kantorice office & business supplies
Peursumstraat 19
2729 EJ Zoetermeer
079-8893216
info@kantorice.nl
www.kantorice.nl
Bank nr. NL46INGB0007678294
BIC nr. INGBNL2A
BTW nr. NL135845300B02
K.v.K nr. 27361953
Algemene leveringsvoorwaarden zijn
gedeponeerd bij de K.v.K. Haaglanden
Artikel 4 Aflevering 1. De aflevering van verkochte zaken wordt geacht te hebben plaatsgevonden: a. indien de zaken door of namens de afnemer worden afgehaald: op het moment van in ontvangstneming van de zaken; b. indien de zaken worden verzonden door tussenkomst van een beroepsvervoerder: op het moment dat de zaken door de beroepsvervoerder bij de afnemer zijn bezorgd. 2. Vanaf het moment van aflevering als bedoeld in lid 1 zijn de zaken voor risico van de afnemer. Daarmee draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze zaken ontstaat.
Artikel 5 Levering en leveringstermijn 1. Kantorice is gehouden de overeengekomen hoeveelheid te leveren. Indien Kantorice daartoe ten gevolge van overmacht zoals omschreven in artikel 9 van deze algemene voorwaarden niet in staat is, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zoals omschreven in artikel 9. 2. Indien Kantorice ten gevolge van overmacht zoals omschreven in artikel 9 van deze algemene voorwaarden niet in staat is om dienst(en) te leveren, dan is zij gerechtigd om de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zoals omschreven in artikel 9. 3. In principe kunnen afnemers onbeperkt gebruik maken van de door Kantorice aangeboden acties. Kantorice wil echter al haar afnemers van acties laten profiteren. Om deze reden kan Kantorice in sommige gevallen niet ongelimiteerd voor gereduceerde prijzen leveren. In deze gevallen wordt bekeken of bestelgedrag in lijn is met het reguliere bestelgedrag van de afnemer. Indien dit niet het geval is houdt Kantorice zich het recht voor een lager aantal te leveren. 4. De tussen partijen overeengekomen leveringstermijn wordt niet aangemerkt als een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.
Artikel 6 Betaling 1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling van facturen van Kantorice via automatische incasso te geschieden binnen twaalf dagen na factuurdatum. Afnemer is niet gerechtigd tot het opschorten van betaling of tot verrekening met hetgeen afnemer meent van Kantorice te vorderen te hebben. 2. Indien automatische incasso niet mogelijk is, dient afnemer binnen 2 dagen na stornering, het verschuldigde bedrag te hebben betaald aan Kantorice. 3. Indien de afnemer niet of slechts gedeeltelijk op de in lid 1 van dit artikel genoemde wijze aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is hij in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Kantorice gerechtigd de aflevering van andere zaken en/of diensten op te schorten dan wel de met de afnemer gesloten overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk, zonder sommatie of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, onverminderd het recht van Kantorice om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen en onverminderd andere uit de wet voor Kantorice voortvloeiende rechten. 4. Vanaf het moment waarop de afnemer in verzuim is tot aan de dag van de volledige betaling van de hoofdsom is de afnemer de wettelijke (handels)rente verschuldigd
Kantorice office & business supplies
Peursumstraat 19
2729 EJ Zoetermeer
079-8893216
info@kantorice.nl
www.kantorice.nl
Bank nr. NL46INGB0007678294
BIC nr. INGBNL2A
BTW nr. NL135845300B02
K.v.K nr. 27361953
Algemene leveringsvoorwaarden zijn
gedeponeerd bij de K.v.K. Haaglanden
5. onverminderd het recht van Kantorice op volledige schadevergoeding op basis van de wet. De afnemer is tevens gehouden om de (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten aan Kantorice te vergoeden, die zijn vastgesteld op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-. Kantorice behoudt zich het recht voor om in of buiten rechte de werkelijke kosten van de afnemer te vorderen, indien deze kosten hoger blijken te zijn dan 15% van het in te vorderen bedrag. 6. Indien de afnemer in gebreke blijft enig factuurbedrag te voldoen, of anderszins tekortschiet in de nakoming van een verplichting jegens Kantorice, zijn alle jegens de afnemer openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Hetzelfde geldt indien de afnemer vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt, ten aanzien van hem schuldsanering (ingevolge de WSNP), surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, hij in een schuldsanering (ingevolge de WSNP), surseance van betaling of faillissement geraakt of in een redelijkerwijze vergelijkbare situatie komt te verkeren, daaronder begrepen de situatie dat hij zeggenschap verliest over een substantieel deel van zijn vermogen of dat hij zijn onderneming staakt. 7. Kantorice is gerechtigd te allen tijde zekerheid te vragen voor bestaande en toekomstige vorderingen op de afnemer. 8. Klachten omtrent facturen moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Kantorice gemeld worden, bij gebreke waarvan de afnemer wordt geacht de factuur als juist te hebben aanvaard. 9. Kantorice mag orders die in gedeelten worden uitgevoerd per deellevering aan de afnemer factureren. 10. Indien crediteringen over acties worden uitgekeerd aan het einde van de actieperiode, dient het te crediteren bedrag minimaal €25,- te bedragen. Bedragen onder deze grens worden niet uitgekeerd in verband met administratiekosten.
Artikel 7 Reclame en retouren 1. De volledige regeling met betrekking tot reclame en retouren is te raadplegen op www.Kantorice.com onder “Retourprocedure”. Afnemer is verplicht de daarin gegeven aanwijzingen en instructies na te komen, bij niet-nakoming waarvan elke aanspraak van de afnemer jegens Kantorice vervalt.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 1. De eigendom van zaken blijft bij Kantorice en zal eerst op de afnemer overgaan op het moment dat de afnemer de verschuldigde koopprijs voor de geleverde en te leveren zaken, de verschuldigde koopprijs voor voorafgaande leveringen daaronder begrepen, alsmede de verschuldigde vergoeding voor de in het kader van de levering tevens ten behoeve van de afnemer door Kantorice verrichte of te verrichten werkzaamheden heeft voldaan en voor het overige heeft voldaan aan de verplichtingen en/of voorwaarden die Kantorice in verband met de door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud heeft gesteld, waaronder begrepen verplichtingen wegens enig tekort schieten alsmede de rente en kosten waaronder vallende rente en kosten alsmede de in een eventueel boetebeding opgenomen gefixeerde schadevergoeding en kosten voor het uitwinnen van dit eigendomsvoorbehoud. 2. De afnemer is verplicht alle zaken waarop enig eigendomsvoorbehoud van Kantorice rust op zijn kosten naar behoren te verzekeren en verzekerd te houden tegen normale bedrijfsrisico’s.
Kantorice office & business supplies
Peursumstraat 19
2729 EJ Zoetermeer
079-8893216
info@kantorice.nl
www.kantorice.nl
Bank nr. NL46INGB0007678294
BIC nr. INGBNL2A
BTW nr. NL135845300B02
K.v.K nr. 27361953
Algemene leveringsvoorwaarden zijn
gedeponeerd bij de K.v.K. Haaglanden
Artikel 9 Overmacht 1. Indien het niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen door Kantorice direct of indirect op enigerlei wijze wordt veroorzaakt door of voortvloeit uit overmacht, is Kantorice niet aansprakelijk voor de door de afnemer geleden schade en kan de afnemer van Kantorice geen nakoming vorderen van verplichtingen uit de overeenkomst. 2. Onder overmacht zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de schuld van Kantorice te wijten zijn, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Kantorice komen. Onder overmacht worden – niet limitatief - de volgende gebeurtenissen en/of situatie begrepen: oorlogen, oproer, epidemie, brand, werkstaking, storingen in het productieproces, waaronder energiestoringen, ICT-problemen, problemen met soft- en hardware, machinale problemen en bedrijfsorganisatorische problemen en onregelmatigheden in de leveringen van toeleveranciers van Kantorice waaronder overschrijding van de levertijd door de toeleverancier of in andere gevallen waarin de toeleverancier jegens Kantorice tekort schiet in de nakoming van zijn leveringsverplichting. 3. Kantorice heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Kantorice haar verplichtingen had moeten nakomen. 4. In het geval zij ten gevolge van overmacht verhinderd is de overeenkomst met de afnemer na te komen, is Kantorice gerechtigd om de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk, zonder sommatie of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat de afnemer aanspraak op enige schadevergoeding kan maken.
Artikel 10 Aansprakelijkheid 1. Kantorice is in verband met de door haar geleverde zaken en/of diensten nooit aansprakelijk voor enige schade van afnemer, tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Kantorice, in welk geval de maximale schadevergoeding door Kantorice te betalen nimmer de factuurwaarde van de door haar geleverde zaken en/of diensten zal overtreffen. 2. Hoe dan ook is Kantorice nooit aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade en derhalve ook niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de afnemer. 3. Eventuele aansprakelijkheid van Kantorice is altijd – ook in de in lid 1 bedoelde gevallen – beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed. 4. Voor schade van welke aard dan ook, die naar het oordeel van Kantorice is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde, of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de klant het heeft gebruikt, is Kantorice niet aansprakelijk. 5. Afnemer vrijwaart Kantorice ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade, die verband houdt met de door Kantorice geleverde zaken en/of diensten en waarvoor Kantorice in de verhouding met de afnemer de aansprakelijkheid heeft uitgesloten. 6. Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, die in verband met de geleverde zaken en/of diensten door leveranciers van Kantorice of door die leveranciers ingeschakelde derden aan Kantorice kunnen worden tegengeworpen, zullen door Kantorice ook aan de afnemer kunnen worden tegengeworpen.
Kantorice office & business supplies
Peursumstraat 19
2729 EJ Zoetermeer
079-8893216
info@kantorice.nl
www.kantorice.nl
Bank nr. NL46INGB0007678294
BIC nr. INGBNL2A
BTW nr. NL135845300B02
K.v.K nr. 27361953
Algemene leveringsvoorwaarden zijn
gedeponeerd bij de K.v.K. Haaglanden
Artikel 11 Opschorting en ontbinding 1. Kantorice is gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst met de afnemer geheel dan wel gedeeltelijk, zonder sommatie of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat de afnemer aanspraak op enige schadevergoeding kan maken, indien: a. voor het tijdstip van levering blijkt dat de afnemer niet kredietwaardig is; b. het faillissement of surseance van betaling van de afnemer dan wel de schuldsanering (ingevolge de WSNP) wordt aangevraagd, het faillissement of de surseance van betaling dan wel de schuldsanering (ingevolge de WSNP) van de afnemer wordt uitgesproken, de afnemer vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt, of in een vergelijkbare situatie komt te verkeren, waaronder de situatie dat zij zeggenschap verliest over een substantieel deel van haar vermogen of dat zij haar onderneming staakt; c. de afnemer onder bewind of curatele wordt gesteld; d. sprake is van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van enige verplichting in het kader van de overeenkomst aan de zijde van de afnemer. 2. De afnemer ziet af van het recht de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten en de afnemer ziet af van het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Artikel 12 Toepasselijk recht/geschillen 1. Op deze voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag en eventueel andere (toekomstige) internationale regelingen inzake (onder meer) de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten. 2. Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden, of over de uitvoering van de overeenkomst(en) worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.